Odpověď č.3 na dotaz : Zda je možné přerušit školní docházku a některé souvidející věci jako z čeho vyplývá individuální plán a možné způsoby vzdělávání dětí s autismem, které vyplývají z českých zákonných norem.
14.12.2006
Odpovídá, lépe sebral z různých konzultací a ineternetových zdrojů :
Santa
Ing.Ladislav Pavlištík (tak takhle nevypadám)
Odkazy se otevírají do nového okna a celý text zákona či vyhlášky

Individuální vzdělávací plán :

Vyplývá z § 19 Školského zákona.

§19)
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných a úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku. (vyhláška č.73/2005 Sb.)


Kdy se dělá individuální vzdělávací plán konstatuje vyhláška č.73/2005 Sb.
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a to v §6.

§6 odst.1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy.


Dále bych vypíchl z této vyhlášky § 1) odst.4 ) 
Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření.


Vlastním přečtením vyhlášky č.73/2005 se dovíte více. Nemá smysl zde opisovat vyhlášku.

Takže pokud Vaše dítko splňuje §1) odst.4) vyhlášky č.73/2005 záleží na diagnóze stanovené lékaři. O tom, kdo je oprávněný diagnostikovat autismus jsem odpovídal již v dotazu č.2.


Možné způsoby vzdělávání dětí s autismem :

Za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování (§ 16, zákona č. 561/2004 Sb. - dále školský zákon).

Výše uvedení žáci nejpozději od školního roku 2007/2008 začnou vzdělávat podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Všechny typy RVP zpracovává stát jako podklad pro zpracování ŠVP. V ŠVP budou zohledněna vzdělávací specifika těchto žáků korespondující s jejich reálnými schopnostmi, možnostmi, potřebami a zájmy.
Výjimku bude tvořit vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (RVP pro tyto žáky není dosud zpracovaný do konečné fáze - pracovní verzi prý již mají), kteří se budou vzdělávat v základní škole speciální, pro niž bude vypracován samostatný rámcový vzdělávací program. Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením řeší § 42 nového školského zákona.

Žáci se zdravotním postižením budou mít možnost se vzdělávat:

 1. Formou individuální integrace v běžných základních školách nebo odpovídajících ročnících středních víceletých škol
  Ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením představuje výraznou tendenci jejich integrace do hlavního proudu vzdělávání. Integrace neznamená pouhé administrativní zařazení těchto žáků mezi ostatní vrstevníky, předpokládá především zajištění vhodných podmínek pro jejich vzdělávání v běžných školách, včetně zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče, podle potřeby případně asistenta pedagoga, přijetí integrovaného žáka spolužáky, spolupráce s rodinou a potřebné materiální vybavení.
  Žáci se budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které budou vycházet ze školních vzdělávacích programů příslušných škol zpracovaných podle RVP ZV (RVP ZV = rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kapitola 8 řeší podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. IVP se bude vypracovávat ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. Obsahovou náplň IVP řeší § 6 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005.

 2. Formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině běžné základní školy nebo odpovídajících ročnících střední víceleté školy
  Zřizování specializovaných tříd nebo speciálních tříd, oddělení nebo skupin při běžných základních školách nebo odpovídajících ročnících středních víceletých škol odpovídá současnému světovému trendu o nenásilné integraci žáků se zdravotním postižením. Tyto třídy, oddělení a skupiny budou zřizovány především pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, případně i pro žáky se smyslovými vadami, tělesným a mentálním postižením. Zřízení těchto tříd, oddělení nebo skupin předpokládá zajištění vhodných podmínek vzdělávání. K nim především patří kvalifikovaná speciálně pedagogická péče, podle potřeby asistent pedagoga, snížený počet žáků (§ 10 vyhlášky č. 73/2005), nezbytné materiální a technické vybavení. U žáků bude docházet k postupné a plynulé integraci do kolektivu a pracovního tempa běžné školy.
  Žáci se budou vzdělávat podle vzdělávacích plánů pro jednotlivé třídy, oddělení a skupiny, které budou vycházet ze školních vzdělávacích programů příslušných škol zpracovaných podle RVP ZV (kapitola č. 8) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením nebo v případě potřeby podle IVP.

 3. V základních školách samostatně zřízených pro daný typ zdravotního postižení
  Pro žáky se smyslovým a tělesným postižením nebo se souběžným postižením více vadami jsou zřízeny a i nadále mohou být zřizovány základní školy pro daný typ zdravotního postižení, které zajišťují nezbytné podmínky pro vzdělávání těchto žáků. Jedná se především o speciálně pedagogické působení všech pedagogických pracovníků, speciálně pedagogické metody a formy práce, snížený počet žáků ve třídách (§ 10 vyhlášky č. 73/2005), materiálně technické vybavení, bezbariérovost školního prostředí a další podmínky, které upravuje v RVP ZV kapitola č. 8.
  Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu, který bude zohledňovat druh a stupeň jejich zdravotního postižení. ŠVP bude zpracován podle RVP ZV (kapitola č. 8) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Typy speciálních škol jsou vyjmenované v § 5 vyhlášky č.73/2005.

Rozeznáváme pouze 2 typy škol pro základní vzdělávání a to základní škola a základní škola speciální - podle druhu. Další přívlastky podle typu zaměření jsou vyjmenované v § 5 vyhlášky č.73/2005 a zřizovatel může uplatnit další přívlastek nebo nějaký čestný název.

Krajský úřad má za povinnost podle školského zákona zřizovat poradenská centra a speciální školy pro zajištění vzdělávání těchto dětí.  Takže pokud máte potíže se zjištěním, kde vzdělávají autisty určitě by měl dotaz nejprve padnout na příslušný Krajský úřad odbor školství (ti by měli mít absolutní přehled o jím zřizovaných školách). Samozřejmě Vám to nic neřekne o zkušenostech se školou ..... SPC (speciální pedagogické centrum) si můžete zvolit podle vlastního uvážení a nejte vázána žádným předpisem. Speciální základní školu a základní školu si můžete zvolit také podle svého uvážení, ovšem ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Takže kde bude Vaše dítě navštěvovat školu je Vaše rozhodnutí a ne rozhodnutí nějaké třetí osoby. Můžete pouze narazit, že pokud by Vaše dítě mělo být integrováno a ředitel školy (ne spádové) se bál této integrace, raději Vám sdělí,  že má plno (žáci s místem trvalého bydliště).

Možnosti přerušení základního vzdělání :

Bohužel Vás musím zklamat, ale podle školského zákona je školní základní docházka povinná a nezná výjimky ani přerušení.

Školský zákon nám však umožňuje pčeci jenom nějaké možné drobné úlevy:

1. § 41 Školského zákona - Individuální vzdělávání (např.domácí), tento paragraf si přečtěte prosím ve školském zákoně.
2. § 50 odst.3) Školského zákona -
Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle §18 (nemyslí se tím individuální vzdělávací plán dle vyhlášky č.73/2005 Sb.-viz výše, ale náhradní vzdělávání) . Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

V praxi bod 2. znamená ( to si jen myslím ), že doložíte doklad o zdravotním stavu např. psychiatr, že dítě má traumatizující stav ze školy a následně proto má tyto obtíže nebo-li to má vliv na jeho zdravotní stav. S tímto a s nějakou volnou formou žádosti zajdete za ředitelem školy a dohodnete další podmínky. On o tom zřejmě sepíše nějaký doklad. Očekávám, že navrhne docházku učetele (učitelky) do místa Vašeho bydliště třeba 3x týdně na 2 hodiny + domácí úkoly. Samozřejmě, že pokud je Vaše dítě autista, bude se muset ještě dodržovat individuální vzdělávací program dle vyhl.č.73/2005. Myslím ale, že domácí úkoly Vaše dítě nezvládne samo a většina úkolů vzdělání bude na Vašich bedrech. Upozorňuji, že postup z praxe dle §50 odst.3) neznám, jen ho domýšlím, i když doma mi říkají tatínku tobě ta logika nejde.

Ještě jedna poznámka :
Školy či třídy jenom pro děti s Aspergerovým syndromem či vysokofunkčním autismem neznám. Spíše by to mohly být třídy v rámci speciální školy. O takovéto škole s třídou jen pro děti vysokofunkčním autismem v Ústeckém kraji však nevím, možná třída někde v Praze. Nedělám si iluze a myslím, že obdobně na tom budou i ostatní kraje. Řeší se to skutečně nějakým typem integrace a nebo umístěním do třídy pro děti s autismem bez rozlišení dalších vad.